ZZP FlexZorg

voor uw zorg

Welke zorg valt onder de AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor de meeste AWBZ-zorg heeft u een indicatie nodig. U kunt kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

AWBZ-zorg met indicatie

Voor de volgende soorten zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ heeft u een indicatie nodig:

 • Persoonlijke verzorging

  Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden of naar het toilet gaan.
 • Verpleging

  Zoals wonden verzorgen of injecties geven. 
 • Begeleiding

  Begeleiden van activiteiten, dagopvang valt hier ook onder.
 • Behandeling

  Zoals revalidatie of de behandeling van een chronische ziekte.
 • Langdurig verblijf in een zorginstelling

  Zoals wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling

  Maximaal 3 etmalen per week. Bijvoorbeeld: een gehandicapt kind dat thuis woont gaat enkele keren per week naar een instelling om de ouders te ontlasten.

AWBZ-zorg zonder indicatie

Er zijn ook vormen van AWBZ-zorg waar u geen indicatie voor nodig heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om vaccinaties of zwangerschapsafbreking. Heeft u zorg nodig omdat u zintuiglijk gehandicapt bent (bijvoorbeeld blind of doof)? Dan heeft u ook geen indicatiebesluit nodig.

AWBZ-zorg: in natura of zelf regelen

Heeft u een indicatie voor zorg uit de AWBZ? Dan kunt u die zorg op 2 manieren regelen:

Zorg die niet onder de AWBZ valt

De volgende vormen van zorg vallen niet onder de AWBZ:

 • Gebruikelijke zorg

  Heeft u minder dan 3 maanden zorg nodig? Dan kan iemand binnen uw eigen gezin of huishouden u helpen bij de dagelijkse verzorging. Dit heet \"externegebruikelijke zorg. U komt dan niet in aanmerking voor zorg uit de AWBZ. 
 • Mantelzorg

  Heeft u langer dan 3 maanden zorg nodig? Dan gaat het niet om gebruikelijke zorg, maar om mantelzorg. Is er (tijdelijk) geen mantelzorg mogelijk? Dan kunt u wel AWBZ-zorg aanvragen.
 • Hulpmiddelen en voorzieningen

  Huishoudelijke hulp, rolstoelen en aanpassingen aan de woning vallen niet onder de AWBZ, maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Uw gemeente bepaalt hoe ze de Wmo uitvoert. 
 • Ziekenhuisverblijf

  Opname in het ziekenhuis wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Woont u in een AWBZ-instelling en wordt u tijdelijk in een ziekenhuis opgenomen? Dan stopt de AWBZ-vergoeding. U heeft weer recht op AWBZ-zorg zodra u teruggaat naar de AWBZ-instelling.